Select language
 • Italiano
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Française
 • Русский
 • Português
 • Nederlands
 • Magyar
 • Polski
 • العربية
 • Türkçe
 • Česky
 • Croato
 • Serbo
 • Bielorusso
 • Albanian
 • Macedonian
 • Swedish
 • Norwegian
 • Bulgaro
 • Farsi
 • Rumeno
Vyhledat

1. Údaje o prodejci/provozovateli webových stránek: L.F. Spa (dále jen “L.F.”) s registrovaným sídlem na adrese: via Voltri 80, 47522 Cesena, P.I. 00958880403, registrace v Registro Imprese di Forlì-Cesena n. 192897, mezinárodní obchodní komora pro Forlì-Cesena Reg. 016904, je provozovatel webových stránek www.lfspareparts724.com, www.lfricambi724.it (dále jen “webové stránky”) a všech ostatních domén s nimi propojených za účelem internetového prodeje produktů (dale jen “internetový prodej”). E-mailová adresa: info@lfspareparts.com, info@lfricambi.it 

2. Platné právní předpisy: prodejní smlouva/dohoda uzavřená mezi zákazníkem a L.F. se řídí a posuzuje dle Italského práva upravujícího prodej “nespotřebitelským” zákazníkům podle “Země původu”, kde prodávající sídlí.

3. Souhlas se všeobecnými prodejními podmínkami: odesláním objednávky dle postupů a metod uvedených na webových stránkách zákazník vyjadřuje svůj souhlas a porozumění se Všeobecnými prodejními podmínkami, s dále uvedenými platebními a dodacími podmínkami a jejich bezpodmínečné přijetí. Tyto podmínky jsou neoddělitelnou součástí prodejní smlouvy mezi zákazníkem a L.F. Z tohoto důvodu Vás L.F. žádá o pečlivé přečtení těchto podmínek, jejich vytištění a ponechání si tohoto výtisku. L.F. nebude považovat za platné jiné závazky než předem odsouhlasené v psané podobě. Prodejní podmínky zůstávají v platnosti, dokud nejsou změněny dodavatelem. Jakákoliv jejich změna vstupuje v platnost okamžikem zveřejnění na webových stránkách L.F. a vztahuje se na prodejní smlouvy realizované od tohoto okamžiku.

4. Platba: platba za zakoupené zboží může být realizována, v závislosti na trhu, bankovním převodem, kreditní kartou, metodou PayPal, nebo dobírkou – s příplatkem (2% z hodnoty faktury, minimálně € 5.00 bez DPH) a platbou přepravci v hotovosti nebo šekem. V každém případě, platební metody pro danou zemi je vždy třeba odsouhlasit s prodejním oddělením.

5. Cena za zboží: Všechny ceníkové ceny, slevy a speciální ceny jsou odsouhlaseny se zákazníkem. Ceny uvedené v nabídkách a cenících mohou být přemětem změny bez předchozího upozornění a nejsou závazné. Ceny za zboží neobsahují případné poplatky za balení a neobsahují dopravné, DPH a případné ostatní poplatky. Všechny poplatky vztažené k platbě, bankovní poplatky a poplatky za dobírku jsou účtovány zákazníkovi.

6. Přepravní náklady a minimální objednávka: přepravní náklady a případné poplatky vztažené k objednávce pod limitem její minimální hodnoty jsou součástí faktury a v souladu s prodejní smlouvou odsouhlasenou zákazníkem. S případně nedodaným zbožím bude naloženo dle předchozí dohody se zákazníkem.

7. Podmínky první dodávky: u nových zákazníků je vyžadováno přijetí minimální objednávky, jejichž hodnota a platba je předmětem dohody s příslušným prodejním oddělením. Tato zvyklost platí pouze pro první obejdnávku, dokud není založen obchodní vztah.

8. Dodací podmínky: zboží je prodáváno EX sklad L.F.. Z tohoto důvodu předmět plnění je považován za splněný okamžikem předání zboží přepravci. Zboží je vždy přepravováno na riziko zákazníka a to i v případě, když přepravní poplatky byly předplaceny. Zakoupené zboží je dodáno zákazníkovi přepravcem jím vybraným. Odhadované termíny dodání jsou předběžné a nejsou předmětem závazku L.F. Jakékoliv zpoždění v dodávce zboží nezakládá právo zákazníka na zrušení objednávky nebo na kompenzaci škody. Zásilky do P.O. boxů nejsou realizovány. Při příjmu zásilky je zákazník povinen zkontrolovat počet balení dle přepravního dokumentu, zda zásilka není zaměněná nebo poškozená. Jakékoliv poškození zásilky nebo nesouhlasný počet balíků musí být zákazníkem okamžitě uvedeno písemnou formou na přepravním dokumentu přepravce a nahlášeno do L.F. do osmi dnů od dodávky. Pokud se tak nestane L.F. odmítá jakoukoli zodpovědnost za transportní škody. L.F. je zodpovědný za ztrátu/zcizení dodávky nebo poškozené zboží, pouze pokud byl přepravce vybrán a určen L.F. a jeho úkol byl dokončen. V případě ztráty/zcizení při přepravě L.F. zaručuje zpětné zaslání zboží zákazníkovi v jeho celé hodnotě, společně s prohlášením přepravce.

9. Vyloučení odpovědnosti: L.F. není odpovědný za charakteristiky a technické údaje uváděné v jeho katalozích a cenících ani za případné změny prováděné jednotlivými výrobci. L.F. odmítá jakoukoli občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené třetím stranám, které mohly být způsobeny nedbalostí, neznalostí nebo neschopností při instalaci nebo montáži zboží.

10. Vyloučení odpovědnosti z důvodu vyšší moci: L.F. nepřebírá zodpovědnost za vadné plnění způsobené z důvodu vyšší moci, jao např. úrazy, požáry, stávky, výluky, zemětřesení, záplavy nebo podobné události, které úplně nebo částečně zamezují plnění obchodní smlouvy nebo její načasování. L.F. nebude zodpovědný žádné straně za škodu, ztráty nebo náklady vzniklé neplněním smlouvy v důsledku výše uvedených důvodů,  neboť zákazník je oprávněn k náhradě zaplacené částky.

11. Práva k průmyslovému vlastnictví: informace, loga, grafická vyobrazení, zvuky, obrázky, obchodní značky (registrované i neregistrované) a jakékoli další formy duševního vlastnictví, rozlišovací znaky nebo názvy, psaný text a obecně – všechny další nehmotné produkty chráněné zákony a mezinárodními úmluvami o ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, které jsou uvedeny na webových stránkách L.F., jsou vlastnictvím L.F. poskytnutým třetím stranám. Přístup k webovým stránkám L.F. ani obchodní smlouva však nezakládá zákazníkovi právo k uvedenému vlastnictví. Jakékoliv jejich použití, i částečné, je zakázáno bez předchozí autorizace L.F. a/nebo jeho postupitelů, kterým odpovídající práva výhradně patří.

12. Záruka: L.F. působí výhradně jako velkoobchod s výrobky třetích stran. Proto nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za případné závady.
Každá reklamace nebo rozpor musí být nahlášeny písemnou formou do 8 dní od příjmu zboží do L.F. SpA na následující adresu:

L.F. SpA
Via Voltri, 80
47522 Cesena (FC) Italia
Tel. 0547/34 11 11 - Fax 0547/34 11 10
e-mail: info@lfspareparts.com

 

Nedodržení této lhůty vede k zániku práv k reklamaci.
Reklamace nebo rozpor neopravňuje zákazníka k pozdržení platby.

13. Rozhodné právo: smlouva o prodeji mezi L.F. a zákazníkem je považována za uzavřenou v Itálii a dle italského práva (princip Země původu a vnitřního trhu). Jakýkoliv rozpor týkající se výkladu a provádění smlouvy dle těchto Všeobecných podmínek, který není možno řešit vzájemnou dohodou, bude podstoupen k rozhodnutí příslušnému soudu v místě sídla L.F..

Prodejní asistence
Naši pracovníci jsou Vám k dispozici pro pomoc v případě jakéhokoliv dotazu, který můžete mít. Můžete nás kontaktovat na jiri.kremla@lfspareparts.cz ohledně:
- nabídek
- objednávek speciálních položek definovaných technickým oddělením
- objednávek položek nemajících LF kód (pouze s kódem výrobce)
- technického objasnění způsobu zaslání objednávky

Technická podpora
Pokud se Vám nedaří nalézt náhradní díl, který potřebujete, neváhejte nás kontaktovat. Jsme schopni Vám pomoci identifikovat téměř vše, co hledáte, a to i v případě, že hledaná položka není v našich katalozích!
Poskytněte nám podrobnosti o hledaném a náš specializovaný technický tým Vám bude k dispozici pro jakoukoliv žádost.

DŮLEŽITÉ
Přirozeně, čím více podrobností nám můžete poskytnout, tím snadnější a rychlejší bude přesné hledání položky, kterou potřebujete. V zásadě, pro identifikaci specifické položky, která není v katalogu, jsou požadovány následující informace:
• Jméno výrobce.
• Model/typ zařízení, ve kterém je použita.
• Výrobní číslo (nebo alespoň rok výroby, často se stává, že výrobci používají časem v průběhu výroby různé komponenty ve stejných modelech).
• Popis položky (a pokud je to aplikovatelné, i její kód originálního výrobce komponentu).
• Výkres zařízení s označením položky, kterou požadujete.
• Obrázek položky (pokud je to možné), zaslaný e-mailem.

Pokud výše uvedené informace nejsou k dispozici, další možností je zaslání detailních obrázků a pokud to situace vyžaduje, i zaslání vzorku.

Rádi bychom na tomto místě připomněli, že specifické položky, které nejsou obsahem aktuálních katalogů, není možné vracet a zrušit jejich již potvrzené objednávky.

 

Ve všech případech, kde chyba vznikla na straně L.F. (špatná zásilka, chyba v katalogu nebo ceníku, omyl při zpracování objednávky v systému), je zboží dobropsáno a/nebo zasláno znovu Zákazníkovi, dle vzájemné dohody.

V případě chyby na straně Zákazníka může L.F. posoudit možnost vrácení zboží na základě žádosti Zákazníka za těchto podmínek:
- L.F. obdrží žádost o vrácení zboží do osmi dnů od jeho doručení.
- jedná se o tzv. skladovou položku, která je plánovaně skladem (tudíž se toto nevztahuje na položky neuvedené v aktuálních katalozích).
- hodnota zboží k vrácení není menší než € 100 bez DPH.

Jestliže výše uvedené požadavky jsou splněny a vrácení zboží je odsouhlaseno L.F., je kompenzována hodnota zboží s 30% snížením z prodejní ceny. Přepravní náklady do L.F. jsou na účet Zákazníka.
V každém případě, L.F. si vyhrazuje právo na alternativní řešení náhrady hodnoty vraceného zboží.

V případě vadného zboží v záruce musí být hlášení a žádost o vrácení odeslána do L.F. do osmi dnů od data přijetí zboží. Takovéto případy jsou ojedinělé, protože většina našich dodavatelů pracuje v souladu s certifikací kvality ISO 9001, ačkoliv nemohou být vyloučeny.

UPOZORNĚNÍ: elektrické/elektromechanické součásti musí být pečlivě zkontrolovány před jejich instalací, protože dodavatelé neakceptují vracené zboží, a to ani v záruce, pokud bylo zboží již použito.
A co víc, je třeba mít na paměti, že náhradní díly i příslušenství je třeba skladovat v odpovídajících podmínkách.

N.I.R. (Numero di Identificazione Resi – Identifikační číslo pro vrácení)
Pokud je vrácení zboží schváleno, L.F. vygeneruje  tzv. N.I.R. (Identifikační číslo pro vrácení) pro každou takovou žádost. Žádné příchozí zboží bez tohoto čísla nemůže být přijato.

Pro každou žádost o vrácení musí Zákazník dodržet následující postup:
- kontaktovat svého zástupce L.F. s popisem problému. Ve své žádosti uvést taktéž číslo a datum přepravního dokumentu vydaného L.F. a výrobní číslo zboží, pokud je vyznačeno.
- pokud je vrácení zboží schváleno, obdržíte kód N.I.R., který musí být součástí dokladů k vracenému zboží.

L.F. je společností s certifikací ISO 9001: kód N.I.R. je nezbytnou informací pro tento process – od žádosti o vrácení zboží po finanční náhradu – tak, aby proběhl rychle a bez překážek.
Tudíž nezapomeňte kód N.I.R. a používejte ho při jakékoliv komunikaci týkající se vraceného zboží.

 

LF introduces its new, completely refurbished platform.

Please click here to visualise a short guide to the new user area.

With it, we can confirm that three objectives have been reached:

1. New graphics, in line with the new website, more appealing to the eye and therefore easier to read;
2. More user friendly, thanks to the simplification of some functions and the complete redesign of others;
3. Browsing made simpler and easier on mobile devices, thanks to its full-responsive technology, which makes the private area easy to use also with a mobile phone (like the new website).

All the pages of the user area can be browsed by scrolling up and down, using the scroll bar on the side or by using the scroller which is found on your mouse.

By doing so, you will be able to browse the different sections on the home page and view the current special offers, news, latest publications, promoted items and other useful information. (Please note: when you connect from a tablet or a mobile phone numerous pages can be browsed by scrolling sideways (the panning function): don’t forget to try it!).
n the upper part of the page, you will find the selection panel and the main order functions are positioned here: On the left side, you can see all the ordering , trolley and wish list functions, which can be used as a prompt or reminder. On the right, the menu will allow you to search orders placed, their shipping details, your account information and view the download function. Underneath the control panel, we have placed all the search functions, which are the core of LF’s website!

PLEASE NOTE: the control panel and the search menu bar are fixed and available on all pages of the website Inside the 4 menus (Search, Gaskets, Shelving, EGO) the functions are the same as previously seen and in some cases they are even simpler:

Please note: as you certainly will have noticed, the quick search bar is always available, in each page, on top right of the screen. We have chosen this feature to allow you to gain time and have the search tool always available, in all menus, without having to interrupting what you are doing. (this has already been said – does it need to be included?)

The top 10 improvements to the new user area/LF webshop.

1. You are now able to change an existing wish list: you can amend the name of an existing list without having to create a new one.

2. We have introduced the disappearing cart: every time you add an item to your order or simply pass your mouse on the icon, the shopping cart pops up briefly to show the latest updates / additions. (Note: now the cart has the push-buttons to change the quantities in your order).

3. We have introduced the order upload straight in the cart window. 

4. We have made a table visible (for shipping abroad exceeding 30 kg) directly on the order, before confirmation.

5. It is now possible to view the details of items contained in the flyers published in the “window” of the home page.

6. We have made the download page more user friendly and easier for reading.

7. After choosing the profile required in the gasket search, a list of corresponding gaskets will be listed. Here you have the option to select the dimensions needed.

8. In the advanced search, both the search by LF code and the one by manufacturer code are featured.

9. Also in the advanced search, we have made available the function to search by contained code (this was previously only available in the search by manufacturer code).

10. We have added 360° pictures in the article details page: the view of all sides, with zoom, makes it easier to identify even the smallest details.

Distribuující Logo Celosvětově

Náhradní díly & Příslušenství v Původní & Originální kvalitě pro Profesionální gastronomii & Domácí spotřebiče

Jste servisní středisko nebo distributor?

Prosím, vyberte Vaši oblast zaměření (profesionální nebo domácí spotřebiče)

Profesionální

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Domácí

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Profesionální sektor

Novinky, události & videa

Barista Tools 2017

Novinky - 14/09/2017

Barista Tools 2017

Quality products for coffee specialists

Pokračovat
All of the original Rational detergents now available and ready for delivery

Novinky - 21/08/2017

All of the original Rational detergents now available and ready for delivery

Pokračovat
Shelving systems Brescancin e Fermod

Novinky - 27/07/2017

Shelving systems Brescancin e Fermod

New leaflet

Pokračovat
Katalog Těsnění Pro Chlazení 2017

Novinky - 04/07/2017

Katalog Těsnění Pro Chlazení 2017

LF Vám představuje nové vydání katalogu TĚSNĚNÍ PRO CHLAZENÍ (Standartní, Vyráběná na míru, Udělej si sám)

Pokračovat
LF viděno z pohledu dronu, zvnějšku i uvnitř

Videa - 28/06/2017

LF viděno z pohledu dronu, zvnějšku i uvnitř

Vývoj společnosti, z pohledu seshora

Pokračovat
LF na veletrhu PIR EXPO

Události - OD 09/10/2017 DO 12/10/2017

LF na veletrhu PIR EXPO

LF vystavuje na veletrhu PIR EXPO v Moskvě, Rusku od 9. do 12. října 2017

Pokračovat
Top Sellers Coffee Catalogue

Novinky - 18/05/2017

Top Sellers Coffee Catalogue

Our most popular spare parts and accessories for coffee customers

Pokračovat
LF na veletrhu HOST

Události - OD 20/10/2017 DO 24/10/2017

LF na veletrhu HOST

LF vystavuje na veletrhu HOST v Miláně, Itálii od 20. do 24. října 2017

Pokračovat
Cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Používáním těchto služeb souhlasíte s použitím cookies. Info