Informace a žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů

Respect for the protection and use of personal data is important to REPA in safeguarding the privacy of its customers in compliance with the GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů a zacházení s cookies

1.  Úvod
Cílem REPA Italia s.r.l. a socio unico („Správce údajů“) je tímto dokumentem informovat uživatele o způsobech zpracování jeho osobních údajů. 

REPA Italia s.r.l. a socio unico, dle legislativního nařízení č. 231/2001.196/2003 (dále jen „Kodex ochrany údajů“ – Privacy Code) a Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), má za cíl zajistit soukromí a ochranu osobních údajů každého návštěvníka, v souladu s ustanoveními v tomto dokumentu. Tyto informace jsou považovány za informace podle čl. 13 Kodexu ochrany údajů a čl. 13 a 14 GDPR.

2. Zpracovávané údaje

Webová stránka nabízí informativní a místy interaktivní obsah. Při prohlížení stránky, REPA Italia s.r.l. a socio unico může o návštěvníkovi získat údaje následujícími způsoby

 • Navigační údaje

Počítačové systémy a softwarové procesy použité k provozování dané webové stránky během běžného provozu získávají některé osobní údaje, jejichž přenos přímo souvisí s užíváním internetových komunikačních protokolů.

Tato kategorie údajů zahrnuje: IP adresy, typ užívaného prohlížeče, operační systém, název domény a webová adresa, ze které došlo k přístupu, informace získané z jednotlivých stránek navštívených uživatelem, čas příchodu, doba pobytu na stránce, analýza pohybu na stránkách a dalších parametrů souvisejících s operačním systémem a počítačovým prostředím.

 • Další kategorie údajů

Do této kategorie spadají všechny osobní údaje poskytnuté návštěvníkem na dané stránce, a to zaregistrováním a/nebo vstupem do vyhrazené oblasti a zasláním emailu na adresu REPA Italia s.r.l. a socio unico s žádostí o informace, či zavoláním na naše číslo za účelem přímého kontaktu se zákaznickým servisem.

3. Účely zpracování

ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD
Poskytnout zboží a/nebo služby dle požadavku zákazníka, spravovat objednávky vytvořené zákazníkem, vykonávat příslušnou administrativu, účetnictví, daňové a právní závazky, stejně tak jako řešení požadavků ze strany zákazníka. Zpracování provedené za těmito účely je nezbytné k dodržení smluvních závazků a nevyžaduje konkrétní souhlas dotyčné osoby.
Mít přehled o vašich zkušenostech s nabízenými produkty a službami a zajistit správné fungování webových stránek a jejich obsahu. Veškeré zpracování provedené za těmito účely je založeno na oprávněném zájmu Správce údajů
Zasílání komerčních, propagačních, reklamních a marketingových sdělení. Ke zpracování provedenému za těmito účely dojde s konkrétním souhlasem poskytnutým dotyčnou osobou. 

4. Oblast toku údajů

Informujeme vás, že za administrativními účely mohou být v rámci dodržení závazku vaše údaje Správcem údajů poskytnuty třetím stranám. Navíc vás informujeme před vaším souhlasem, že vaše údaje mohou být poskytnuty společnostem  REPA Group, pro komerční, propagační, reklamní a marketingové účely.

5. Úlohy a povinnosti v oblasti ochrany soukromí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány REPA Italia s.r.l. a socio unico, jakožto Správcem údajů. O detailnější informace týkající se jmen zpracovatelů údajů můžete požádat zasláním emailu na následující adresu: privacy.lf@repagroup.com

6. Způsoby zpracování údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno především postupy a elektronickými prostředky a to po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu, za kterým byla údaje shromážděny. Ve všech případech v souladu s právními předpisy, zásadami správnosti, a ne nad rámec a relevanci stanovenou současnými zákony na ochranu soukromí.

7. Vazby na stránky/ze stránek třetích stran

Stránky třetích stran mají možnost připojit se k naší webové stránce.

Správce údajů odmítá jakoukoli odpovědnost za žádosti o osobní údaje ze stránek třetích stran, či únik osobních údajů ke stránkám třetích stran. Dále Správce údajů odmítá odpovědnost za správu ověřovacích protokolů poskytovaných třetími stranami.

8. Uchovávání údajů
Informujeme vás, že pokud jsou údaje související s údaji o navigaci zaznamenány, budou Správcem údajů uchovávány po dobu tří měsíců. Také vás informujeme, že vámi poskytnutá údaje budou zpracovávány po dobu smluvního vztahu mezi námi, a dále uchovávány výhradně po dobu stanovenou k plnění právních závazků, pokud však není potřeba je uchovávat déle za účelem obhajoby či uplatnění právního nároku, popřípadě k plnění jakýchkoli dalších právních závazků či nařízení veřejných orgánů.

9. Práva zúčastněných stran

Subjekty, k nimž se výše zmíněné údaje vztahují (tzv. „zúčastněné strany“), mají nárok uplatnit svá práva způsobem stanoveným v rámci současného práva na ochranu soukromí. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo REPA Italia s.r.l. a socio unico požádat o:

 • přístup: možnost požádat o potvrzení, zda údaje týkající se dotyčné osoby jsou zpracovávány či nikoli. Dále je možno požádat o dodatečné upřesnění informací obsažených v tomto Informačním oznámení, stejně tak jako obdržet údaje jako takové, a to v přiměřené míře;
 • oprava: možnost požádat o opravu či doplnění údajů, které nám byly poskytnuty či jsou v našem vlastnictví, za předpokladu, že jsou nepřesné;
 • smazání: možnost požádat o vymazání údajů, získaných či zpracovávaných společností REPA Italia s.r.l. a socio unico, pokud již nejsou nezbytně potřebné pro naše účely nebo pokud zde nejsou žádné námitky či spory. Dále pokud je odvolán souhlas nebo souhlas ke zpracování není k dispozici, pokud jsou údaje zpracovávány nezákonně, nebo je zde zákonná povinnost údaje smazat;
 • omezení: možnost požádat o omezení zpracování vašich soukromých údajů, pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR; s výjimkou jejich uchovávání v tomto případě vaše údaje nebudou zpracovány bez vašeho souhlasu, jak je uvedeno ve stejném článku v odstavci 2;
 • výhrady: ke zpracovávání vašich údajů můžete mít kdykoli výhrady avšak s ohledem na naše oprávněné zájmy, a to pokud nejsou přítomny oprávněné důvody k pokračování ve zpracovávání, které převládají nad vašimi - např. při výkonu soudní moci či obhajobě u soudu. Vaše výhrady budou vždy převažovat nad našimi oprávněnými zájmy při zpracovávání údajů pro marketingové účely;
 • přenositelnost: možnost požádat o údaje, nebo jejich převedení k jinému vámi určenému majiteli, a to ve strukturovaném formátu, běžně užívaném a čitelném automatickým zařízením.

Dále vás, v souladu s čl. 7, odst. 3 GDPR, informujeme, že můžete kdykoli uplatnit svůj nárok na odvolání souhlasu bez narušení souladu s právními předpisy, dle kterých jsou údaje zpracovávány dle vašeho předchozího souhlasu. Také vás informujeme, že máte právo podat stížnost u kontrolního orgánu, jímž je v Itálii ručitel za ochranu osobních údajů (Guarantor for the Protection of Personal Data).

Za účelem uplatnění těchto nároků, nahlášení problémů či podání žádostí o upřesnění zpracovávání vašich osobních údajů můžete zaslat email na: privacy.lf@repagroup.com

Dále vás informujeme, že své žádosti můžete s upřesněním předmětu zaslat také písemně poštou Správci údajů, REPA Italia s.r.l. a socio unico se sídlem ve Via Voltri 80, 47522 – Cesena (FC).

 

Informace a žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů (pro žádosti o zaměstnání)

1. Úvod

Cílem REPA Italia s.r.l. a socio unico („Správce údajů“) je tímto dokumentem informovat uživatele o způsobech zpracování jeho osobních údajů. 

REPA Italia s.r.l. a socio unico, dle legislativního nařízení č. 231/2001.196/2003 (dále jen „Kodex ochrany údajů“) a Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), má za cíl zajistit soukromí a ochranu osobních údajů každého návštěvníka, v souladu s ustanoveními v tomto dokumentu. Tyto informace jsou považovány za informace podle čl. 13 Kodexu ochrany údajů a čl. 13 a 14 GDPR.

2. Zpracovávané údaje

Webová stránka nabízí možnost zaslat přihlášení k pracovním pozicím v REPA Italia s.r.l. a socio unico a připojit životopis. REPA Italia s.r.l. a socio unico tím získá Vaše osobní údaje.


3. Účely zpracování

ÚČEL

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Vytvoření databáze, ze které mohou být použity užitečné informace pro budoucí nábor nových zaměstnanců.

Zpracování prováděné za tímto účelem se uskutečňuje se zvláštním souhlasem dotyčné osoby.

4. Oblast toku údajů

Vaše údaje nebudou zveřejněny ani nikomu sděleny. V rámci společnosti REPA Italia s.r.l. a socio unico s Vašimi údaji mohou přijít do styku pouze zaměstnanci a spolupracovníci odpovědní za jejich zpracování, jakož i složky, které provádějí technické úkony v našem zastoupení (právní služby, účetní společnosti, údržba a/nebo opravy informačních zařízení).

5. Úlohy a povinnosti v oblasti ochrany soukromí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností REPA Italia s.r.l. a socio unico, v souladu s povinostmi Správce ůdajů. Další informace o jménech Správce údajů a pověřenci pro ochranu osobních údajů mohou být vyžádány e-mailem na následující adrese: privacy.lf@repagroup.com.

6. Způsoby zpracování údajů
Zpracování osobních údajů se provádí především pomocí elektronických postupů a papírových formulářů.

7. Uchovávání údajů

Vaše údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení konkrétního účelu náboru zaměstnanců a v každém případě na dobu nepřesahující jeden rok od data jejich poskytnutí, vždy v souladu se zásadami právního řádu, spravedlnosti, relevantnosti a nepřekračující rámec současného zákona o ochraně soukromí.

Poskytnutí požadovaných údajů z Vaší strany je dobrovolné. Zvláště bychom Vás chtěli upozornit, že informace týkající se Vaší případné snížené pracovní schopnosti (za účelem splnění povinností stanovených zákonem č. 482/68) spadají do oblasti zpracování údajů týkajících se Vašeho zdravotního stavu. S ohledem na zpracování těchto údajů jsme povinni Vás o tomto informovat a získat Váš souhlas.

8. Práva zúčastněných stran
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo REPA Italia s.r.l. a socio unico požádat o:

 • přístup: možnost požádat o potvrzení, zda údaje týkající se dotyčné osoby jsou zpracovávána či nikoli. Dále je možno požádat o dodatečné upřesnění informací obsažených v tomto Informačním oznámení, stejně tak jako obdržet údaje jako takové, a to v přiměřené míře;
 • oprava: možnost požádat o opravu či doplnění údajů, které nám byly poskytnuty či jsou v našem vlastnictví, za předpokladu, že jsou nepřesná.;
 • smazání: možnost požádat o vymazání údajů, získaných či zpracovávaných společností REPA Italia s.r.l. a socio unico, pokud již nejsou nezbytně potřeba pro naše účely nebo pokud zde nejsou žádné námitky či spory. Dále pokud je odvolán souhlas nebo souhlas ke zpracování není k dispozici, pokud jsou údaje zpracovávány nezákonně, nebo je zde zákonná povinnost údaje smazat;
 • omezení: možnost požádat o omezení zpracování Vašich soukromých údajů, pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR; s výjimkou jejich uchovávání v tomto případě Vaše údaje nebudou zpracovány bez Vašeho souhlasu, jak je uvedeno ve stejném článku v odstavci 2;
 • výhrady: ke zpracovávání Vašich údajů můžete mít kdykoli výhrady, avšak s ohledem na naše oprávněné zájmy, a to pokud nejsou přítomny oprávněné důvody k pokračování ve zpracovávání, které převládají nad Vašimi - např. při výkonu soudní moci či obhajobě u soudu;
 • přenositelnost: možnost požádat o údaje, nebo jejich převedení k jinému Vámi určenému majiteli, a to ve strukturovaném formátu, běžně užívaném a čitelném automatickým zařízením.

Dále Vás, v souladu s čl. 7, odst. 3 GDPR, informujeme, že můžete kdykoli uplatnit svůj nárok na odvolání souhlasu bez narušení souladu s právními předpisy, dle kterých jsou údaje zpracovávány dle Vašeho předchozího souhlasu. Také Vás informujeme, že máte právo podat stížnost u kontrolního orgánu, jímž je v Itálii ručitel za ochranu osobních údajů (Guarantor for the Protection of Personal Data).

Za účelem uplatnění těchto nároků, nahlášení problémů či podání žádostí o upřesnění zpracovávání Vašich osobních údajů můžete zaslat email na: privacy.lf@repagroup.com

Dále Vás informujeme, že své žádosti můžete s upřesněním předmětu zaslat také písemně poštou Správci údajů, REPA Italia s.r.l. a socio unico se sídlem ve Via Voltri 80, 47522 – Cesena (FC). 


01/03/2023 08:28:58