913 uživatelů online

Zásady zabezpečení a použití osobních údajů

1. Účel a způsoby zacházení s údaji.
2. Povinné nebo dobrovolné poskytování údajů a následné odmítnutí odpovědnosti.
3. Subjekt nebo kategorie subjektů, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny nebo které se o takových informacích mohou dozvědět jako odpovědné strany nebo osoby mající na starosti zpracování údajů nebo jejich distribuci.
4. Práva dotčené strany. Identifikační údaje držitele a, jsou-li ustanoveny, osoby odpovědné za nakládání s nimi. Indikace režimů, jejichž prostřednictvím lze snadno prohlížet aktualizovaný seznam odpovědných zaměstnanců.

Toto prohlášení obsahuje údaje o normách a směrnicích uplatňovaných LF SpA, které se týkají nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek www.lfspareparts724.com www.lfspareparts724.cz. Vzhledem k tomu, že webové stránky jsou provozovány a umístěny na italském území, s informacemi a údaji o uživatelích, bude LF SpA nakládat jak v souladu s italskými předpisy a implementacemi směrnic 95/46 / ES a 2002/58 / ES Evropského parlamentu a Rady, tak i dle legislativního nařízení ze dne 30.června 2003 č. 196 a následných změn a dodatků.

Účel a způsoby zacházení s údaji.
LF SpA tímto informuje všechny uživatele webových stránek, že shromážděné údaje budou použity výhradně pro účely uvedené níže a z důvodu informování uživatelů o novinkách, změnách, nabídkách a obecně o aktivitách L.F.. Shromážděné údaje budou použityLF SpA pro:

a) realizaci prodeje nebo plnění závazků z dohod o poskytování služeb (dodání zboží nebo poskytnutí služeb);
b) přímé marketingové aktivity, taktéž zasílání novinek, multimediálních nebo textových zpráv a pro jiné účely;
c) průzkumy trhu a jiné výzkumy, které mohou být prospěšné pro zlepšení nabídky a služeb. Shromážděné údaje budou uloženy pomocí informačních technologií nebo ve vytištěné formě a vždy budou chráněny odpovídajícím aktualizovaným bezpečnostním systémem v kontrolovaném a bezpečném prostředí.

Při nakládání s těmito údaji bude LF SpA postupovat v souladu s úředními pokyny uplatňujícími všeobecné autorizační ustanovení č. 2/2007 a jeho následné změny a dodatky. V tomto případě souhlas dotčené strany bude muset být v písemné formě, s použitím příslušného formuláře, který je zaslán při aktivaci služby.

Povinné nebo dobrovolné poskytování údajů a následné odmítnutí odpovědnosti.

Poskytování informací je dobrovolné, s výjimkou případů, ve kterých shromážděné údaje musí být použity k plnění dohody, obchodní smlouvy nebo závazku vůči uživateli. V takovém případě možné odmítnutí ze strany dotyčného uživatele poskytnout údaje zakládá neschopnost LF SpA k uskutečnění požadovaného plnění.

LF SpA si může také vyžádat jako povinné užití údajů pro rozesílání novinek za účelem umožnění uživateli účastnit se speciálních prodejních akcí.

Subjekt nebo kategorie subjektů, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny nebo které se o takových informacích mohou dozvědět jako odpovědné strany nebo osoby mající na starosti zpracování údajů nebo jejich distribuci.

Osobní údaje poskytnuté uživatelem budou zobrazeny a používány zaměstananci LF SpA výlučně k vykonávání činností souvisejících s důvodem, pro který byly tyto údaje pořízeny (např. k realizaci prodejní smlouvy či poskytování služeb pro zasílání novinek). Údaje lze sdělovat jiným mateřským nebo dceřiným společnostem a/nebo společnostem propojených sLF SpA v Itálii, v Evropské unii  nebo zemích spadajících do Unie za předpokladu, že právní stav v cílové nebo tranzitní zemi zajišťuje odpovídající úroveň ochrany lidských práv. Přiměřenost podmínek bude posouzena porovnáním systému cizí země s italským systémem ochrany. Údaje mohou být předány poskytovatelům elektronických informačních služeb, bankám, finančním zprostředkovatelům, leasingovým poskytovatelům a ostatním finančním institucím, centralizovaným operátorům IT (databáze dlužníků, rizika, podvodů apod.), pojišťovacím splečnostem, konzultatntům a externím spolupracovníkům, kteří spolupracují LF SpA v oblasti pohledávek a řešení sporů. Dále můžou být údaje poskytnuty společnostem provádějícím balení, transport, dodávky nakupovaného zboží nebo organizacím poskytujícím obchodní a poštovní informace, neziskovým organizacím, subjektům provádějícím průzkum a nadacím.

Práva dotčené strany. Identifikační údaje držitele a, je-li ustanovena, osoby odpovědné za nakládání s nimi. Indikace režimů, jejichž prostřednictvím lze snadno prohlížet aktualizovaný seznam odpovědných zaměstnanců.

LF SpA se sídlem v Itálii, via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) je majitelem shromážděných údajů a stranou zodpovědnou za nakládáním s nimi. Zúčastněné strany mohou kontaktovat LF SpA písemnou formou a využít svých práv stanovených v článku 7 Legislativního nařízení 196/2003, tj. pokud jde o následující body. Aby bylo možné:

1) Získat informace o původu osobních údajů a účelu a způsobu nakládání s nimi. Informace o logice uplatňované v případě nakládání prováděném pomocí elektronických nástrojů by mělo být také k dispozici, pokud jde o osobní údaje správce údajů, subjektů a kategorií subjektů, kterým osobní údaje mohou být prozrazeny nebo kteří mohou přijít s nimi do styku.

2) Získat aktualizace, opravy nebo začlenění údajů, zrušení nebo převod do anonymních dat nebo skupin údajů, vyvolávajících porušení práva, včetně informací, jejichž uchovávání není povinné pro účely, pro které byly uvedené údaje shromážděny nebo následně zpracovány. Pro získání prohlášení, že požadované změny byly sděleny těm, kteří o nich byli informováni, s výjimkou případu, ve kterém je takové provedení požadavku nemožné nebo vedoucí k vynaložení prostředků, které jsou nejsou v souladu s příslušným právem.

3) Rozporovat oprávněné důvody k nakládání s osobními údaji, i když jsou relevantní za účelem shromažďování nebo nakládání s osobními údaji pro zasílání reklamních materiálů, přímý prodej nebo pro zhotovení tržních průzkumů o obchodních informacích. Po publikování obsahu webových stránek není jmenován žádný správce údajů. Pokud by však LF SpA přistoupil k takovému jmenování, budou aktualizované informace o správci k dispozici v této části webových stránek www.lfspareparts724.com.

Podmínky použití

Webové stránky www.lfspareparts724.com (dále jen “Stránky”) jsou spravovány LF SpA (dále jen “Správce”). Správcem je italská společnost se sídlem v Itálii, Via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC), Fiskální identifikační číslo a DPH 00958880403 – REA PU n.C.C.I.A.A. FC R.E.A.n. 192897– Registro Imprese di Forlì-Cesena n. 192897, Mezinárodní obchodní komora ve Forlì-Cesena Reg. 016904 – Základní kapitál € 8.280.000.

Správce poskytuje on-line služby pro shromažďování, uchovávání, organizaci, zpracování a obecné nakládání s údaji, včetně osobních údajů, v rámci databáze zpřístupněné na internetu prostřednictvím Stránek (dále jen “Databáze”).

Obsah a podmínky týkající se nakládání s osobními údaji uživatelů Stránek jsou uvedeny v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Některé údaje shromážděné, uložené a zpracovávané na Stránkách jsou prvotní informace a požadavky uživatelů, předávané prostřednictvím příslušného dotazníku.

Podmínky a zásady uvedené níže se vztahují k obsahu celých Stránek a, společně s jakoukoliv stranou nebo dokumentem, na které by se tyto podmínky a zásady mohly odkazovat, představují podmínky, za nichž Správce umožňuje použití Stránek.

Stránky lze navštívit pouze po pečlivém přečtení těchto podmínek užívání Stránek (dále jen "Podmínky") a jejich přijetí. Použití Stránek představuje celkový souhlas s těmito Podmínkami. V případě, že uživatel nepřijme tyto Podmínky, prohlížení Stránek je zakázáno.

1. ÚVOD.
Mnoho částí těchto Stránek může být prohlíženo bez předchozího přihlášení. Na druhou stranu, některé části vyžadují před přístupem přihlášení. Prohlížením jakékoliv části těchto Stránek uživatel implicitně přijímá a souhlasí se všemi zásadami a podmínkami použití uvedených v těchto Podmínkách.

Správce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady a podmínky použití dále uvedené, a to tím, že aktualizuje obsah této části Stránek. Z tohoto důvodu jsou zúčastněné strany vyzvány, aby čas od času zkontrolovaly možné aktualizace těchto Podmínek. Také, prosím, vemte na vědomí, že některé níže uvedené zásady nebo podmínky mohou být vypuštěny nebo nahrazeny určitými informacemi v jiných částech Stránek.

2. AUTORIZAČNÍ PODMÍNKY.
S výjimkou toho, co je odlišně uvedeno v těchto Podmínkách nebo v jiných částech Stránek, jakákoliv autorská práva, jakékoliv další právo duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo jakékoliv jiné právo jakékoliv povahy vázající se na obsah nebo vzhled Stránek,  jsou vlastnictvím Správce nebo poskytovatele licence. Takový obsah je chráněn podle místních zákonů a mezinárodních smluv a práva k němu jsou výslovně důvěrná. Jakékoliv použití těchto Stránek, které není těmito Podmínkami výslovně autorizované, je přísně zakázáno. V případě porušení některé z Podmínek si Správce vyhrazuje právo zakázat přístup na Stránky a požadovat okamžité vrácení nebo zničení jakéhokoliv materiálu tištěného nebo staženého ze Stránek.

Uživatel je oprávněn vytisknout nebo stáhnout si některé výtažky ze stránek, pokud to je výhradně pro jeho osobní potřebu a za předpokladu, že:

Žádný dokument nebo grafický prvek ze Stránek není nijak pozměněn;

Žádný grafický prvek ze Stránek není použit odtrženě od doprovodného textu;

Prohlášení o autorských právech a registrované ochranné známce, spolu se zmínkou o autorizaci, jsou spojena se všemi kopiemi staženými z těchto Stránek.

Žádné digitální nebo tištěné kopie stažené nebo vytištěné z těchto Stránek nemohou být měněny žádným způsobem. Taktéž není dovolené samostatné použití obrázků, fotografií, videí, zvuků, grafik a ostatních subjektů se vztahem k odpovídajícím vlastnickým a autorským právům.

Pozice Správce by měla být vždy certifikována, stejně jako osoby/lidé označené jako autor materiálu zveřejněného na Stránkách.

S výjimkou uvedeného v bodě 2.2., žádná část Stránek nemůže být reprodukována nebo uložena na jakýchkoliv jiných webových stránkách nebo být použita v jakémkoliv archivačním systému, informačním  průzkumu nebo servisní podpoře, bez písemného souhlasu Správce.

Jakákoliv jiná autorská práva nebo povolení, která nebyla výslovně uvedena v těchto Podmínkách, jsou přísně důvěrná.

3. PŘÍSTUP KE STRÁNKÁM.
Správce bude dělat vše, co je přiměřeně možné, dle norem obchodní způsobilosti, aby byl umožněn přístup k Stránkám kdykoliv. Nicméně, Správce nenese odpovědnost za skutečnost, pokud jsou Stránky z jakéhokoliv důvodu po nějakou dobu nepřístupné.

Přístup k Stránkám může být dočasně pozastaven, a to i bez předchozího oznámení, v případě závady systému, údržby, vyžádaných zásahů nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který není Správcem očekáván.

Uživatel je odpovědný za provádění a správné dodržování všech dohod a služeb, které umožňují přístup ke Stránkám.

4. ZACHÁZENÍ S ÚDAJI O UŽIVATELI.
Správce bude nakládat s údaji uživatele v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Používáním stránek dotyčná strana souhlasí s použitím údajů zde popsaných a zaručuje, že uvedené údaje jsou přesné.

S výjimkou osobních údajů, se kterými bude nakládáno v souladu s výše uvedeným postupem, budou jakékoliv další materiály a obsah, zaslané nebo zadané na Stránky, považovány ze nedůvěrné a bez vlastnického práva. Proto Správce nenese žádnou povinnost nakládat s těmito informacemi/materiálem a je oprávněn si opatřit jejich kopie, ukázovat je, zveřejňovat a používat takový materiál pro komerční i jiné účely.

Uživatel se zavazuje nevkládat a nepřenášet do nebo ze Stránek jakýkoliv materiál/údaje:

S výhružným, urážlivým, obscénním, neslušným, pobuřujícím, urážlivým, pornografickým, ilegálním obsahem, dále materiál, který by mohl vyvolávat rasovou nenávist, diskriminační nebo diskriminující, výhružný, skandální, podněcující, rouhavý, porušující právo na soukromí a  ochranu osobních údajů nebo který by mohl jakýmkoliv způsobem vést k nepohodlí nebo poškození; nebo

Pro který nebyla udělena požadovaná licence nebo povolení; nebo

Který představuje nebo podněcuje chování, které by mohlo být považováno za formu trestné činnosti, vede k závazkům, je v rozporu se zákonem, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy nebo porušuje práva třetích stran v kterékoliv části světa; nebo

Který by mohl způsobit poškození (včetně vyjmenovaných a bez omezení, počítačové viry, logické bomby, trojské koně, červy, vadné komponenty, poškození dat nebo jiný software, který obsahuje škodlivý nebo poškozující obsah).

Uživatel nesmí zneužívat stránek (včetně např. hackerství).

Správce bude aktivně spolupracovat s orgány veřejné správy za účelem provedení vyšetřování a bude následovat jakýkoliv soudní příkaz požadující nebo nařizující, aby Správce sdělil totožnost nebo umístění uživatele, který vkládá nebo přenáší do nebo ze Stránek materiál, který není v souladu s výše uvedeným.

5. REGISTRACE NA STRÁNKÁCH.
Každá registrace na Stránkách je platná jen pro jednoho uživatele. Jakýkoliv identifikační kód, heslo, uživatelské jméno nebo jiný tvoří bezpečnostní systém a postupy aktivované Správcem pro ochranu systému a podrobností uložených na těchto Stránkách. Proto nemohou být zveřejněny nikomu, dokonce ani stanovené skupině. Správce je oprávněn deaktivovat identifikační kód, heslo a/nebo uživatelské jméno patřící jakémukoliv uživateli stránky, pokud podle nezpochybnitelného názoru správce došlo k porušení některé z těchto podmínek.

Uživatel je jediným zodpovědným subjektem za utajení svého uživatelského jména a hesla a nositelem rizika spojeného s neutajením.

S osobními údaji uživatele bude nakládáno v souladu se zásadami přečtenými a odsouhlasenými při registraci.

6. ODKAZY NA NEBO Z JINÝCH STRÁNEK.
Odkazy na webové stránky třetích stran na těchto Stránkách jsou pouze doporučením s cílem pomoci uživatelům Stránek. Jejich použitím uživatel opouští Stránky. Správce neprovádí žádné prověřování odkazovaných stránek, proto je nekontroluje a ani není odpovědný za to, jak jsou uvedené odkazy funkční z hlediska jejich obsahu a dostupnosti. Z tohoto důvodu Správce nezaručuje, ani nečiní žádná prohlášení o nich, o jejich obsahu nebo souvislostech jejich použití. Pokud se uživatel rozhodne pro přístup k takovým stránkám odkazem ze Stránek, činí tak na vlastní odpovědnost a riziko.

Pokud si uživatel přeje vytvořit svůj vlastní odkaz na Stránky, může tak učinit za předpokladu, že je vytvořen skutečný odkaz na úvodní stranu Stránek, že obsah Stránek není replikován a dále za předpokladu, že:

Ochranná známka LF SpA a jeho logo nejsou odstraněny, zastřeny nebo jakýmkoliv jiným způsobem pozměněny ve svých rozměrech nebo charakteristikách;

Okolo Stránek není vytvořen žádný rámeček a/nebo jakékoliv jiný prohlížeč nebo jakékoliv jiné prostředí;

Takový odkaz nenaznačuje, ikdyž nepřímo, že Správce propaguje výrobky nebo služby třetích stran;

Tento odkaz se nesnaží představovat, i například skrytě, nějakou formu vztahu mezi Správcem a uživatelem nebo se snaží zprostředkovat falešné, zavádějící nebo zkreslené informace o Správci;

Není učiněn žádný pokus používat jakékoliv ochranné známky nebo loga reprodukované na těchto Stránkách bez předchozího písemného souhlasu Správce;

Takový odkaz není uskutečněn prostřednictvím stránek, které nejsou ve správě uživatele;

Webové stránky uživatele nepředstavují nechutný, urážlivý nebo polemický obsah, porušují jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetí strany nebo pokud jiným způsobem porušují právní normy, předpisy, veřejný pořádek nebo dobré mravy.

Správce je oprávněn zrušit kdykoli právo uživatele vytvořit odkaz na Stránky a vynaložit jakákoliv jiná opatření považovaná za nutná nebo vhodná v případě, že i jen jedna z uvedených podmínek v tomto odstavci není dodržována.

Uživatel bude muset uhradit Správci jakékoliv ztráty či škody, které vznikly Správci porušením některé z podmínek v tomto odstavci.

7. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.
Správce zajistí, že informace zveřejněné na těchto Stránkách jsou vždy správné. Nicméně, i přesto, úplnost a přesnost údajů na Stránkách není v žádném případě zaručena. Správce je oprávněn měnit Stránky a jejich obsah kdykoliv, stejně jako popis zboží a/nebo služeb, případně jejich ceny. Toto může být provedeno bez předchozího upozornění. Také se rozumí, že Správce nepřebírá jakýkoliv závazek nebo povinnost aktualizovat informace a údaje zveřejněné na Stránkách.

Veškeré informace a údaje zveřejněné na Stránkách jsou bez záruky, podmínek apod. Stejným způsobem, s výjimkou omezení stanovených zákonem, Správce opravňuje uživatele k prohlížení Stránek za předpokladu, že nejsou uplatněna žádná prohlášení, záruky, podmínky nebo jakákoliv jiná omezení. (To zahrnuje implicitní záruky dobré kvality, vhodnosti navrhovaného použití a respektování pečlivosti a kvalifikovaných profesionálů, kteří, s výjimkou toho, co je vyloučeno současnými podmínkami, by mohli mít vliv na obsahu Stránek).

8. ODPOVĚDNOST.
Je výslovně vyloučena odpovědnost Správce nebo někoho jiného, kdo by mohl jednat jeho jménem (ať už byl zapojený do tvorby, výroby, údržby nebo zavádění Stránek). To platí rovněž pro jakoukoli jinou společnost ze skupiny Správce, vedoucího, ředitele, zaměstnance, partnera nebo zástupce, pro jakoukoliv velikost a druh škody, která by mohla pocházet od uživatele nebo jakékoliv jiné třetí strany (a to včetně např. jakékoliv přímé, nepřímé škody, jakékoliv vznikající škody, ušlého zisku, změny termínu zahájení, ztráty dat, nedodržení smluv a dodatků, přecenění, poškození zájmů nebo jiných škod vyplývajících z obchodního narušení nebo jakkoliv spojených s ním, včetně pouhého opomenutí nebo zanedbání, v závislosti na odpovědnosti ze smluv a smluvních dodatků).

Všechno výše uvedené zcela závisí na zkušenostech se Stránkami a jejich použití. Neschopnost používat nebo vstoupit na Stránky závisí na dalších používaných webových stránkách nebo na obsahu takovýchto stránek, včetně a bez omezení, na ztrátách nebo škodách způsobených šířením virů, které mohou infikovat elektronická zařízení uživatele (PC nebo jiné), software, data nebo jiné nástroje používané pro přístup na Stránky, jejich prohlížení nebo ke stažení údajů z těchto Stránek nebo z jiných odkazovaných stránek.

Toto omezení odpovědnosti je v souladu s omezeními závazného právního předpisu pro případy podvodu nebo hrubé nedbalosti.

9. PODMÍNKY POUŽITÍ STRÁNEK.
Uživatel je odpovědný za všechny náklady a důsledky případných úprav svého hardwaru, softwaru nebo jiných nezbytných oprav, úprav nebo údržby, provedených za účelem možnosti využívat služby poskytované touto Stránkou.

10. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO.
Tyto podmínky se řídí italským zákonem.

Cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Používáním těchto služeb souhlasíte s použitím cookies. Info